Университетска информационна система

Системата автоматизира дейността в учебен отдел на ВУЗ. Поддържа всички необходими номенклатури, изцяло съобразени с изискванията на МОМН. Обхваща целия процес на обучение - от кандидатстване до дипломиране на студентите. Удобен и интуитивен интерфейс съобразен с работата на инспекторите.

УнИС поддържа:

  • Отделни роли на достъп до функционалностите на системата - администратори, инспектори, секретари, декани и др.;
  • КСК (кандидатстудентска кампания) - записване, определяне на желания, протоколи за изпити, оценяване, класиране, прием;
  • Студентско досие - данни за обучението, лични данни, приемни данни и др.;
  • Пълна информация за следването на студент - записани учебни графици и дисциплините към тях, оценки, статуси, такси, участие в международни програми, настаняване в общежитие, получаване на стипендия, здравно-осигурителен статус и др.;
  • Справки - оценки по дисциплини за семестър, невзети изпити, среден успех, справка за дипломиране, академическа справка, справка по статус, справка за платени/неплатени такси, справки за Статистиката, Европейко приложение за диплома и др.;
  • Печат на документи (във формат А4) - уверения, изпитни протоколи, индивидуални протоколи, протоколи за държавни изпити, списъци, академически справки, Диплома, Дубликат на диплома, Приложение към диплома и др.;
  • Експорт на оценки - системата има възможност за експорт на оценки към сайт на учебното заведение, където студентите могат да проверят своите оценки и да следят статуса си;
  • Експорт на данни - системата автоматично изготвя всички информационни текстови файлове с данни, които трябва да се изпращат периодично към МОМН;
  • Автоматизация - системата има изградени редица автоматизирани процеси, които допълнително улесняват работата на администрацията на учебното заведение - преминаване към следващ учебен график на групи студенти, попълване на оценки от изпитен протокол, масово записване в избираеми дисциплини, експорт/импорт към/от други информационни системи и много други;
  • Архивиране на данни - системата предоставя възможност за архивиране на данните от системата - ръчно по желание на администраторите и автоматично - ежедневно в определен час.

УнИС Админ

Системата разполага с допълнителен администраторски модул УнИСАдмин, където администраторите на системата имат възможност да извършват глобални настройки, специфични операции и справки, добавят и редактират потребители и техните права на достъп до системата, изготвяне на текстови файлове за МОМН и др.

Интеграция

УнИС е внедрена в "Европейско Висше училище по икономика и мениджмънд", "Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство" и  НСА "Васил Левски", където дава много добри резултати.

Екипът на Кодар ООД продължава да развива системата по изисквания на учебните заведения и в съответствие с изискванията на МОН.