ТРЗ /Договори и Възнаграждения/

 • Личен състав - Трудови договори, Допълнителни споразумения, Прекратяване на правоотношения; Персонал към дата, Изтичащи договори към дата, Прекратени договори за период, Отпуски;
 • Граждански договори; Сметки за изплатени суми;
 • Болнични листове, Отпуски;
 • Изчисляване на ведомости за заплати и аванси, Коригиращи ведомости (възнаграждения по трудови договори, договори за контрол и управление и служебни правоотношения);
 • Изчисляване на годишна корекция ДОД;
 • Извеждане на справки за възнаграждения по трудови договори - ведомости, фишове и рекапитулации; заплати и служебни бележки за период; експорт за банки; НОИ; болнични за НОИ, статистика;
 • Извеждане на справки за възнаграждения по граждански договори и суми за самоосигуряващи се – рекапитулации; НОИ;
 • Декларация 1 и Декларация 6, уведомления по чл. 62, ал. 4 от КТ - данни за НАП на електронен носител;
 • Разпечатва автоматично попълнени платежни нареждания към бюджета с осигуровки и ДОД.
Програмният продукт ТРЗ (Договори и Възнаграждения) е съобразен със следните нормативни актове:
 • Кодекс за социалното осигуряване (КСО);
 • Кодекс на труда (КТ);
 • Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ);
 • Закон за бюджета за ДОО (държавно обществено осигуряване);
 • Закон за държавния бюджет;
 • Закон за здравното осигуряване;
 • НАРЕДБА за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, и за изчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност или за бременност и раждане;
 • НАРЕДБА № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица;
 • Закон за корпоративното подоходно облагане;
 • Инструкции на НОИ и НАП.
Продуктът обслужва дейността на едно търговско дружество. Няма ограничение в броя на работните станции, използващи системата. За повече фирми се закупуват отделни инсталации, като се предлага отстъпка по договаряне.

Цените на продукта са без ДДС и са описани в таблицата, както следва:

Брой личен състав Цена в лева
от 1 до 10 човека 500.00 лева
от 11 до 50 човека 650.00 лева
от 51 до 200 човека 800.00 лева
над 200 човека 950.00 лева

Ръководство за продукта и демо версия, може да изтеглите оттук:

Ръководство* Демо версия

Демо версията на продукта не позволява въвеждане на повече от трима души персонал.

За да стартирате демо версията на продукта, използвайте:
 • потребителско име: admin
 • парола: admin

* За да отворите ръководството е необходимо да инсталирате Adobe Acrobat Reader.