Деловодство

Уеб базирана система, която автоматизира дейностите по завеждане и извеждане на документалната кореспонденция;

 • Поддържа се номенклатура от служители, с разпределение по длъжности и отдели. Всеки служител има достъп само до документите, които го касаят;
 • Автоматично изпращане на електронни съобщения до служителите, които трябва да вземат отношение по даден документ или кореспонденция;
 • Практични настройки за обособяване на институции, отдели, длъжности, видове документи, индекси и номерации и др.;
 • Поддържа типова номенклатура на делата за институциите в системата на предучилищното и училищното образование;
 • Поддържа се работа със заповедна книга, входяща и изходяща кореспонденция и последващи действия за входящата и изходяща кореспонденции;
 • Предоставя възможности и средства за пълно следене на движението на документите:
  • Получаване;
  • Регистрация (издаване на вх. номер);
  • Отчет;
  • Обработка;
  • Отговор на постъпилата информация (издаване на изх. номер);
  • Печат на справки.

 

Цената на продукта е без ДДС и е описана в таблицата, както следва:

Продукт Цена в лева
Документооборот 800.00 лева

Ръководство за продукта може да изтеглите оттук:

Ръководство*  

* За да отворите ръководството е необходимо да инсталирате Adobe Acrobat Reader.