Дълготрайни активи

 • Автоматично изчислява годишната амортизация;
 • Изготвя амортизационен план на базата на въведената дата на начална амортизация и реалната годишна амортизационна норма (%);
 • Предоставя функционалност за промяна в състоянието на отчитаните активи (промяна на отчетна стойност, % амортизация и др.);
 • Пренася части от стойността на активите в рамките на даден отчетен период в състава на разходите за дейността, т. е. отчитане на амортизациите им;
 • Съхранява информацията за приключена година;
 • Извежда данни за избрана приключена година;
 • Предоставя възможност за осчетоводяване на амортизациите и запис във файл (.xml) формат;
 • Справки:
  • Амортизационен план;
  • Амортизации за период;
  • Инвентаризационен опис;
  • Нови активи за определен период от време;
  • Отписани активи за период от време;
  • Промени за период и др.

Цените на продукта са без ДДС и са описани в таблицата, както следва:

Описание Цена в лева
За една фирма до 100 актива 400.00 лева
За всяка следваща фирма по: 100.00 лева
За всички следващи 50 актива по: 50.00 лева

Ръководство за продукта и демо версия, може да изтеглите оттук:

Ръководство* Демо версия

Демо версията на продукта не позволява въвеждане на повече от три актива.

За да стартирате демо версията на продукта, използвайте:

 • потребителско име: admin
 • парола: admin

* За да отворите ръководството е необходимо да инсталирате Adobe Acrobat Reader.